Onze voorwaarden

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten en producten van MiHaFlex Web Design wordt gesloten.
2. Producten en diensten van MiHaFlex Web Design: aanvraag en registratie van domeinnamen op internet, Design van alle elektronische berichten van de door opdrachtgever bij MiHaFlex Web Design ondergebrachte domeinnamen.
3. Overeenkomst: de wederzijdse acceptatie van levering van één of meer diensten of producten door MiHaFlex Web Design, die schriftelijk danwel per electronic mail door partijen is bevestigd.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding van, opdracht aan of overeenkomst met MiHaFlex Web Design.
2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. relaties van opdrachtgever zijn voor MiHaFlex Web Design niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege MiHaFlex Web Design gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door MiHaFlex Web Design schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte door MiHaFlex Web Design gedaan heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is vermeld.
3. Een ontworpen proefsite blijft eigendom van MiHaFlex Web Design. Gemaakte afbeeldingen, foto's, logo's blijven zonder mededeling van opdrachtgever eigendom van MiHaFlex Web Design.
Na afloop van de proeftijd zullen alle originele logo's, afbeeldingen en teksten waarin de naam van de opdrachtgever genoemd wordt gewijzigd worden in fictieve gegevens.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a) het contractformulier is ingevuld door opdrachtgever.
b) de ontvangst en acceptatie van het contractformulier door MiHaFlex Web Design is aan opdrachtgever schriftelijk danwel per electronic mail bevestigd.
c) de entreebijdrage en eerste jaarvergoeding t.b.v. de registratie van domeinnamen en andere overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de financiële rekening van MiHaFlex Web Design.
2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders is overeengekomen of er aanleiding bestaat de overeenkomst op te zeggen.
2. De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd na het verstrijken van de minimum termijn, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
3. MiHaFlex Web Design kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever niet, niet volledig of niet behoorlijk aan de verplichtingen jegens MiHaFlex Web Design voldoet, of daarmee in strijd handelt.
4. MiHaFlex Web Design heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, danwel anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. MiHaFlex Web Design heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
a) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;
b) opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet-en regelgeving;
c) opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst danwel oproept tot geweld.

6. Levering en leveringstijd

1. Aanvragen worden door MiHaFlex Web Design binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. MiHaFlex Web Design stelt opdrachtgever op de hoogte van de behandeling middels electronic mail, fax of telefoon.
2. MiHaFlex Web Design streeft ernaar aangevraagde producten en diensten binnen een afgesprokem termijn te leveren. Deze termijn zal genoteerd zijn in het contract. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van MiHaFlex Web Design zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. MiHaFlex Web Design is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

1. Alle prijzen die MiHaFlex Web Design vernoemt en hanteert zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
2. MiHaFlex Web Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van MiHaFlex Web Design.
2. De terzake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
3. De verschuldigde vergoedingen worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht.
4. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MiHaFlex Web Design behoudt zich het recht voor haar leveringen op te schorten indien opdrachtgever in verzuim is.
5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan MiHaFlex Web Design kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal MiHaFlex Web Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. Aansprakelijkheid

1. MiHaFlex Web Design is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar MiHaFlex Web Design weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MiHaFlex Web Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met MiHaFlex Web Design of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met MiHaFlex Web Design.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MiHaFlex Web Design slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van MiHaFlex Web Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3. Gezien het op Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. MiHaFlex Web Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. MiHaFlex Web Design is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.
4. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever schriftelijk mede te delen aan MiHaFlex Web Design. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die MiHaFlex Web Design als gevolg daarvan lijdt.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Buitengebruikstelling

1. MiHaFlex Web Design heeft het recht geleverde diensten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

13. Reclame

1. Opdrachtgever dient terzake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens MiHaFlex Web Design vervalt.
2. Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van MiHaFlex Web Design.
3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de voorwaarden

1. MiHaFlex Web Design behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien opdrachtgever een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MiHaFlex Web Design en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, danwel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.©2003, MiHaFlex Web Design
alle prijzen zijn excl. 19% BTW !